Maktab Rendah Sains MARA Balik Pulau, MRSM Balik Pulau (MARA Junior Science College Balik Pulau)

Contact details of Maktab Rendah Sains MARA Balik Pulau, MRSM Balik Pulau (MARA Junior Science College Balik Pulau), Balik Pulau, Pulau Pinang from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains MARA Balik Pulau
Jalan Pondok Upeh,
11000 Balik Pulau,
Pulau Pinang,
Malaysia.

Tel: 04-8669499 / 8669493
Fax: 04-8668371

Email: msabri@mara.gov.my
Website: http://www.mrsmkm.edu.my/bpulau/