Maktab Rendah Sains MARA Kota Kinabalu, MRSM Kota Kinabalu (MARA Junior Science College Kota Kinabalu)

Contact details of Maktab Rendah Sains Mara Kota Kinabalu, MRSM Kota Kinabalu (MARA Junior Science College Kota Kinabalu), Kota Kinabalu, Sabah from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains Mara Kota Kinabalu
Peti Surat 50167,
88722 Putatan,
Kota Kinabalu,
Sabah,
Malaysia.

Tel: 088-755213 / 214
Fax: 088-755209

Email: mrsmbk@mara.gov.my
Website: http://www.mrsmkm.edu.my/kinabalu/