Maktab Rendah Sains MARA PDRM Kulim, MRSM PDRM Kulim (MARA Junior Science College PDRM Kulim)

Contact details of Maktab Rendah Sains MARA PDRM Kulim, MRSM PDRM Kulim (MARA Junior Science College PDRM Kulim), Kulim, Kedah from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains MARA PDRM Kulim
BN 2, Kem PGA,
Jalan Junjung,
09000 Kulim,
Kedah,
Malaysia.

Tel: 04-4905640
Fax: 04-4908555

Email: mrsmkp@mara.gov.my
Website: http://www.mrsmkm.edu.my/pdrmkulim/