Maktab Rendah Sains Mara Batu Pahat, MRSM Batu Pahat (MARA Junior Science College Batu Pahat)

Contact details of Maktab Rendah Sains Mara Batu Pahat, MRSM Batu Pahat (MARA Junior Science College Batu Pahat), Batu Pahat, Johor from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains Mara Batu Pahat
Km. 14 Jln Simpang Lima,
83000 Batu Pahat, Johor,
Malaysia.

Tel: 07-4102977
Fax: 07-4102545

Email: –
Website: http://www2.mrsmkm.edu.my/batupahat/